Politický program pro krajské volby

Bezpečná a hrdá země

Pohraniční policie do všech hraničních okresů 

Prosadíme posílení policie ČR o 3000 nových policistů a znovuzřízení specializované ozbrojené složky zaměřené na ochranu státní hranice. Využijeme drony a kamery a budeme připraveni na velmi rychlou stavbu plotu. Požadujeme profesionální a systematický postup proti převaděčům, a proti drogovým dealerům a mafii organizující prostituci.

Žádné azylové tábory v krajích

Nepřipustíme, aby bezpečnost a zdraví občanů byly ohrožovány a cestovní ruch omezován ubytováním dalších imigrantů. Zabráníme výstavbě dalších detenčních center na území kraje a omezíme provoz stávajících zařízení. Vytvoříme tlak na vládu, aby byl azylový proces vyřizován mimo území ČR po vzoru Austrálie a USA.

Zřízení krajských sborů obrany státu 

Umožníme aktivním a odpovědným občanům, aby se zapojili do obrany své země a regionu. Dobrovolné jednotky vytvoříme po vzoru Aktivních záloh Armády ČR, analogicky k dobrovolným hasičům a sousedským hlídkám. Krajský Sbor dobrovolných strážníků bude podléhat Policii ČR, což znemožní jeho nasazení mimo území republiky.  Zavedeme takový model výcviku, který umožní účast i těch občanů, kteří nemohou opustit zaměstnání.

Bez aktivního zapojení občanů nebude možné řešit takové situace, jakými bylo třeba silvestrovské napadání žen v německých městech a nebude ani možné zabránit vzniku no-go zón ovládaných agresivními gangy a radikálními skupinami. Budou také využity v případě živelných katastrof a podobných situací.

Prosadíme dostatečnou finanční a materiální podporu a přiměřené kompetence.

Prevence kriminality: práce místo podpor

Prosadíme, aby dlouhodobě nezaměstnaným byly nabídnuty práce v krajských, městských a obecních firmách. V případě odmítnutí nebo porušení pracovních povinností budou nekompromisně kráceny sociální dávky.

Využijeme zkušenosti z Přerova, kde je toto opatření úspěšně zaváděno. Stejně tak budeme podporovat města a obce, které se do programu zapojí.

Přímá demokracie a referenda i v krajích

Prosadíme zavedení krajských referend. Prosadíme také přímou volbu a odvolatelnost starostů a hejtmanů, s odpovídající úpravou pravomocí.

Zachování praktických škol. Stop nepromyšlené inkluzi 

Poskytneme mentálně retardovaným dětem podporu potřebnou pro to, aby mohly žít plnohodnotné životy. Odmítneme však takové experimenty, které by snížily kvalitu výuky na běžných školách. Děti z pracujících rodin nemohou nést následky chyb ministerských úředníků.

Odměny pro učitele za pokroky žáků

Dobré vzdělání nesmí být výsadou elit. Kvalita vzdělání je stále zásadnější pro budoucí prosperitu jednotlivce i společnosti. Proto podpoříme nejlepší učitele a ostatní budeme motivovat ke zlepšení.

Získáme další mzdové prostředky pro učitele. Vyplácení těchto dodatečných peněz podmíníme vstupem do dobrovolných srovnávacích zkoušek, které ukážou meziroční pokrok každého žáka.

Zastavení multikulturních programů a zavedení výchovy k národní hrdosti na školách 

Podnikneme kroky k obnově vlasteneckého smýšlení a národní hrdosti. Zapojíme veterány, policisty, hasiče, sportovce i ctihodné občany. Zajistíme ukončení programů, které znevažují české dějiny, napomáhají islamizaci a vyvolávají nepřátelství dětí proti rodičům. Zajistíme, že multikulturní neziskovky nebudou dostávat žádnou podporu z krajských rozpočtů.

Školky a mimoškolní aktivity dostupné pro všechny

Naší prioritou bude, aby mateřské školky byly dostupné pro všechny děti v kraji. Rozšíříme školní kroužky tak, aby byly dostupné každé odpoledne v pracovních dnech. Vytvoříme takovou síť mimoškolních aktivit, aby své schopnosti mohly rozvíjet skutečně všechny děti, bez ohledu na příjem a vzdělání rodičů. Učiníme maximum pro jejich budoucí uplatnění ve společnosti.

Jsme si vědomi toho, že plná podpora má být poskytována všem dětem, nejen příslušníkům nepřizpůsobivých skupin.

Děti a mladí z pouličních part a od počítačových her na hřiště 

Chceme, aby co nejvíc dětí sportovalo, a tomu budou odpovídat kroky, které v krajských zastupitelstvech podnikneme. Podpoříme růst sportovních oddílů zejména v menších obcích, případně zajistíme dopravní dostupnost pro ty, kdo bydlí jinde. Zabezpečíme, aby místní oddíly mohly využívat školních sportovišť a aby trenérům mládeže bylo alespoň částečně kompenzováno jejich úsilí. Tam kde školní sportoviště nejsou, podpoříme výstavbu obecních sportovišť a jejich provoz.

Zapojení místních firem všech velikostí do přípravy učňů – podle švýcarského vzoru

Vrátíme vážnost poctivému řemeslu. V první řadě podnikneme kroky ke zvýšení úrovně a prestiže učňovských škol. Vyjdeme z toho, že řemeslu se nelze naučit ve školní lavici, ale pouze v praxi. Prosadíme, aby učni trávili alespoň polovinu výuky ve skutečné praxi. Vyjdeme z osvědčeného švýcarského modelu a umožníme i malým firmám a živnostníkům, aby měly „své“ učně“. Podpoříme podnikatele při spolupráci s učňovskými školami tak, aby to bylo pro podnikatele výhodné a pro školu povinné.

Zvýšíme dostupnost technických lyceí, kde absolvent získá odbornou průpravu, aniž by tím byla omezena jeho šance úspěšně studovat na vysoké škole.

Nižší daně pro firmy i občany

Prosadíme návrh ekonoma Pavla Kohouta, aby daňovým bonusem pro kraj mohl přispět firmám s provozovnou na území kraje, jejich zaměstnanců i podnikatelům ze svých úspor. Zavedeme tak daňovou konkurenci krajů podle švýcarského vzoru. Kraje tak budou moci motivovat občany a firmy na svém území k vyšší ekonomické aktivitě. Zvýšíme tak pracovní mobilitu a zajistíme rozvoj podnikání.

Ochrana české krajiny, podpora historických tradic a cestovního ruchu

Budeme podporovat obnovu pestré české krajiny, včetně rodinných farem, místních řemesel, produkce regionálních potravin a případně i obnovy rybníků. Zajistíme důstojnou péči o památky a místa významných tradic – zejména tam, kde jsou mimo přetížené turistické tepny. Zvláštní péči budeme věnovat rozvoji přemyslovských, lucemburských a husitských pamětihodností pro podporu národní hrdosti. Chraňme naše národní bohatství pro děti a vnoučata.

Podpoříme takový rozvoj cestovního ruchu, který bude z těchto silných stránek těžit.  Naším cílem bude rozvoj vícedenní turistiky, který přinese více příležitostí pro místní podnikatele.

Dostupné služby a aktivity pro všechny seniory 

Věříme, že úcta ke starším generacím je podmínkou udržení hrdosti na vlastní zemi a národ. Věříme, že každý má právo žít důstojně co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Proto zajistíme přístup ke službám potřebným pro udržení kvality života, ale i ke vzdělávacím, kulturním a společenským aktivitám. Využijeme k tomu moderní telekomunikační technologie a rozvoj terénních služeb, a podpory hospiců.

Krajská veřejné doprava pro aktivní občany zdarma 

Po vzoru Frýdku Místku veřejná doprava zdarma pro občany bez dluhů vůči obci a s bydlištěm v kraji. Je třeba zvýhodnit řádné aktivní občany vůči nepřizpůsobivým. Chceme podpořit cestování za vzděláním a prací v rámci kraje. Usilujeme o lepšit životní prostředí a bezpečnější silniční dopravu. 70% procent nákladů na veřejnou dopravu již dnes hradí veřejný sektor.

Udržení systému dostupnosti zdravotní péče

Budeme se stavět proti rušení zdravotnických zařízení a proti omezování dostupnosti zdravotní péče. Zamezíme rozkrádání a chybným investicím krajských zdravotnických zařízení zkvalitněním dohledu. Dostupnou zdravotní péči dosáhneme systematizací sítí zdravotnických zařízení a dopravní obslužností.

Tranzit kamionů pouze po železnici – podle rakouského vzoru

Zastavíme devastaci českých silnic a krajiny masovou kamionovou dopravou, která přes Českou republiku pouze přejíždí a neznamená pro Českou republiku žádný přínos. Změníme podmínky tak, aby bylo výhodnější přepravovat kamiony po železnici.

Podporujeme rovněž ekologicky šetrné dobudování koridoru Dunaj-Odra-Labe nejen jako dopravního uzlu, ale také jako vodohospodářské stavby chránicím před povodněmi a suchem.

Zrušení soukromých exekutorů 

Exekuce nesmí být byznys s lidským neštěstím a exekutor nesmí být podnikatelem, který se snaží sehnat zakázku za každou cenu. Český systém předražených odměn je výrazně odlišný od sousedních zemí jako jsou Německo nebo Polsko, proto prosazujeme systém státních exekutorů, aby byl exekutor zodpovědný státu. Dluhy se platit musí, ale exekuce nesmí být pro dlužníka likvidační.