Kardinál Vlk má stejného boha s muslimy!

Stanovisko patriarchy Byzantského katolického patriarchátu

Kardinál Vlk v televizním rozhovoru 27. 12. 2015 hovořil o islámské imigraci a internáboženském dialogu. Uvedl mimo jiné následující:

O islámské migraci

Vedoucí pořadu namítl: „Přicházejí (do Evropy) lidé, kteří jsou … vyznání jiného, vyznávají islám, věří v jiného boha. Je to pro římskokatolickou církev, řekněme, potenciální nebezpečí?“

Vlk: „Vy jste řekl, že věří v jiného boha, ale to není pravda. Protože my v naší republice máme společenství tzv. abrahámovských tradic. A tam jsou zástupci židů, tam jsou zástupci křesťanů a zástupci islámu“ (pozn.: i zástupci zednářů).

Vedoucí: „Jenom pardon, abych tomu správně rozuměl: ti, kdo vyznávají islám – muslimové – věří ve stejného Boha jako křesťané?“

Vlk: „Ano, v podstatě ano, jo. V Boha, který je, v Boha Stvořitele, v Boha, který vychází lidem vstříc“.

Tento výrok kardinála Vlka je zjevnou herezí. Muslimové neuznávají Trojjediného Boha – Otce, Syna a Ducha svatého. A „kdo nemá Syna, nemá ani Otce“ (1 J 2,23). Kard. Vlk sdílí stejné hereze, jako T. Halík a zároveň je s Halíkem čelným reprezentantem tzv. „Adventní výzvy“, která prosazuje islamizaci Evropy a Česka. A to je zrada křesťanství a zrada národa! Tím Vlk zároveň prozradil, že mají s Halíkem stejného boha s muslimy, ale ne s pravověrnými křesťany. Dokázal, že je apostata – odpadlík – a že na něm spočívá Boží anathema (kletba) podle listu apostola Pavla Galatským 1,8-9. Byla na něj i na Halíka zveřejněna už 29. 6. 2008.

Kardinál Vlk prokázal, že je ve skutečnosti odpadlíkem od Víry.

Představme si, že by papež sv. Pius V., který vybízel panovníky, aby bránili Evropu před islamizací, podle Vlka vyhlásil dialog a podle pseudopapeže Františka by vyzval, aby do každé farnosti a do každého kláštera byli přijati muslimové! Ovocem toho by bylo, že dnes by v Evropě bylo tolik křesťanů, jako na bývalém křesťanském území, kterým je dnes Turecko, to je 0,1 %.

Ježíš není synem Alláhovým, tedy Alláh nemůže být pravým Bohem, jak to Vlk hereticky tvrdí. Ježíš řekl: „Já a Otec jedno jsme.“ (J 10,30) Ježíš a Alláh není jedno! Tvrdit, že Ježíš a Alláh jsou jedno, může jedině heretik.

Sv. Jan Bosco řekl: „Toto náboženství, které prosazuje všelijaké nemorální věci, umožnilo Mohamedovi, aby se v krátkém čase stal vůdcem velkého počtu lupičů. S nimi přepadal země na východě a podroboval si lidi – uvěř, nebo zemři!“

Tato hereze má na svědomí i současnou islamizaci Evropy a paralyzaci křesťanství.

Sv. František z Assisi při návštěvě sultána mu odvážně řekl, že Mohamed je falešný prorok.

V papežské bule „Quia maior“ (r. 1213) Inocenc III. Mohameda nazývá „pseudopropheta“ (falešný prorok) a „perditionis filius“ (syn zatracení) a zároveň poukazuje na paralelu s apokalyptickou šelmou „quod finis huius bestiae appropinquat“ z knihy Zjevení sv. Jana.

Papež Benedikt XVI. při návštěvě Německa citoval císaře Manuela II. Paleologa, který řekl: „Ukažte mi, co nového přinesl Mohamed, a objevíte v tom jen věci špatné a nelidské, jako jeho příkaz šířit mečem víru, kterou on kázal.“

Před II. vatikánským koncilem byl k otázce, zda je Trojjediný křesťanský Bůh totožný s Alláhem, jednotně negativní postoj všech papežů, svatých a tehdejších teologů. Do dekretu Nostra aetate (1965) se ale podařilo vpašovat v poslední chvíli koncilu hereze o úctě k pohanství i heretický postoj, jako by křesťané a muslimové uctívali stejného Boha. Tato hereze má na svědomí i současnou islamizaci Evropy a paralyzaci křesťanství.

Svědectví: „Je Alláh Bůh spravedlivý?“, zeptal se křesťan.

– „Alláh je Bůh absolutně spravedlivý“, odpověděl muslim.

– „Pak se nezlob, ale nejsi spasen a tvé hříchy ti nejsou odpuštěny.“

– „Jak to?“

– „To je jednoduché. Uvědom si, že spravedlnost neodpouští, ale trestá. Za mé hříchy zaplatil Ježíš Kristus – Boží Syn. Kdo zaplatil za tvé?“

A diskuse byla uzavřena.

Mezináboženský dialog

V Bratislavě studovala na farmacii arabská studentka. Seznámila se s řeckým studentem a chtěli uzavřít sňatek. Ona mu však s pláčem řekla: „Já si tě nemohu vzít, protože muslimové by mě kdekoliv našli a zabili.“

Ona mu však s pláčem řekla: „Já si tě nemohu vzít, protože muslimové by mě kdekoliv našli a zabili.“

Celý systém takzvaného internáboženského dialogu je postaven na podvodu. Křesťanství nezákonně reprezentuje odpadlá hierarchie a heretičtí teologové. Tito tvrdí, že mají stejného Boha (boha) s muslimy, buddhisty a hinduisty. Bůh heretiků není pravým Bohem, i když vystupují v církevní autoritě. Dialog apostatů, vybudovaný na lži o společném bohu, nedovoluje, aby bylo pohanům hlásáno obrácení a vydáno svědectví o podstatě spásy, která je v Kristu. Apostaté tím hřeší proti Duchu svatému a nekonají pokání. Jsou největšími nepřáteli Kristova učení spásy (Vlk, Duka, Halík…).

Bohužel, herezi internáboženského dialogu chce prosadit i patriarcha Bartoloměj a Kirill v roce 2016 skrze Všepravoslavný koncil. Jde o plánovanou likvidaci pravoslaví a zároveň o velezradu ruského národa. Za prosazováním internáboženského dialogu stojí architekti NWO, protože je silným prostředkem globalizace. Komu církevní globalisté slouží? Jakému bohu? Tomu, jemuž se zednáři zasvěcují v 33. stupni? I s nimi má apostatická hierarchie jednoho boha. 

Kardinál Vlk má stejného boha s muslimy i zednáři!

 

Eliáš, patriarcha Byzantského katolického patriarchátu, 28. 12. 2015