Listopadová iniciativa

My, níže podepsaní, prohlašujeme následující.

Ztotožňujeme se se zásadami i programem Strany svobodných občanů. Jsme přesvědčeni,že všichni lidé byli stvořeni s právem na život, svobodu a budování osobního štěstí, a že to v plné míře platí i pro občany České republiky. Aby bylo možné tato práva nárokovat a ubránit, je zapotřebí následující.

1) Hybnou silou našeho jednání musí být snaha podporovat to, co umožní nám, našim dětem i všem našim spoluobčanům vést svobodný život – pracovat, budovat rodiny a firmy, vychovávat děti nebo uskutečňovat své jiné cíle. Jakákoliv ideologie je jen prostředkem k dosažení takového stavu. Žádná ideologie nesmí být prosazována bez ohledu na následky.

2) Strana svobodných občanů se musí změnit na akceschopnou a efektivní organizaci.

3) Nárokování, dobývání a hájení občanských svobod nesmí být záležitostí elity, ale musí se stát všeobecnou lidovou záležitostí. Víme z dějin, že žádná společnost založená na elitářství nedokázala zůstat svobodnou. Proto odmítáme elitářství i v České republice a ve Straně svobodných občanů.

4) Uvědomujeme si nutnost respektovat hodnoty a instituce, na kterých stojí evropská civilizace a mezi kterými je na prvním místě tradiční rodina. Tyto hodnoty nemohou být nikomu vnuceny, nicméně stát by k nim měl přistupovat s úctou a musí se zdržet všech aktivit sociálního inženýrství směřujících k narušení či nahrazení tradičních institucí, zvyklostí a hodnot. Stát nemůže být ani nástrojem prosazování či „zrovnoprávňování“ alternativních sexuálních preferencí.

5) Ke společnosti svobodných lidí patří i právo a mravní povinnost svobodu bránit. Proto jsme přesvědčeni, že občané České republiky mají plné právo bránit se i proti těm, kdo by chtěli dosavadní kulturu a společenské uspořádání nahradit systémem neslučitelným se svobodou, jako např. islámské právo šaríja nebo komunismus.

6) Mezi naše priority musí patřit odstranění těch omezení a regulací, které poškodily český průmysl a živnosti a způsobily zánik statisíců pracovních míst. Je lhostejné, zda jsou tyto ničemné aktivity ospravedlňovány záchranou planety, údajnými sociálními ohledy či jinak. Utopická víra v tzv. „zelenou ekonomiku“ se nenaplnila,
jediným výsledkem je růst byrokratických aparátů a exploze zakázek pro poradenské firmy i grantů pro neziskové organizace. Jsme sobě i svým dětem zavázáni to změnit.

Žijeme v době, kdy se rozhoduje, zda občané České republiky budou žít ve vlastní svobodné a prosperující zemi. Strana svobodných občanů to může rozhodujícím způsobem ovlivnit. Proto je životně důležité, aby se nestala izolovaným intelektuálským klubem, ale efektivně fungující lidovou stranou schopnou sjednotit většinu obyvatel České republiky v boji za dobrý život pro sebe a své děti.

O to my, níže podepsaní, chceme usilovat.

V Praze 11.11. 2014

Petr Hampl, Jaromír Miškovský, Jan Paluska

Listopadová iniciativa je určena členům a registrovaným příznivcům Strany Svobodných občanů. Souhlas s ní můžete vyjádřit e-mailem na adresu petr.hampl@bogart-company.com

Tímto souhlasem se k ničemu nezavazujete ani se nestáváte součástí nějaké organizační struktury. Dáváte pouze svůj souhlas k tomu, abych archivoval Váš e-mail a později Vás případně pozval na setkání signatářů iniciativy ve Vašem regionu.