Buddhisté reagují na islámskou hrozbu rázněji, protože dosud neztratili historickou paměť

11. září 2018 přijel do Jeseníku na pozvání Jesenického týdeníku pravicový sociolog Petr Hampl. Přednáška o politickém islámu a nelegální imigraci zaujala všechny přítomné . Po jejím skončení jsme pořádali Autora knihy Prolomení hradeb a krátký rozhovor.

Jezdíte přednášet po celé republice. Jaké jsou nálady a názory řadových obyvatel na politický islám a nelegální imigraci? 

Většina účastníků mých besed si uvědomuje, že se schyluje k děsivé pohromě a že v některých státech Západní Evropy to již došlo tak daleko, že není možné odvrátit úplné zničení tisícileté civilizace, zánik tamních států ani úplnou výměnu obyvatelstva.  Navíc na mé besedy poměrně často přichází i lidé, kteří museli utéct z Velké Británie, Německa nebo Švédska a jejich přímé svědectví ten názor ještě podtrhuje.

Výzkumy veřejného mínění ukazují, že téměř 90% obyvatel ČR vnímá islámskou imigraci jako hrozbu. Účastníci mých besed se tomu nevymykají.

Ve své přednášce jste na demografických číslech poukázal na to, že ve Velké Británii, Švédsku a Německu dojde do 35 let k výměně původního křesťanského obyvatelstva muslimským. Co se musí stát v České republice, aby nás nestihnul podobný osud? 

V první řadě je zapotřebí zabránit přijetí globálních paktů o migraci a uprchlictví. Pokud by totiž byla opravdu uplatněna ustanovení, která v nich jsou, Česká republika by ztratila jakoukoliv kontrolu nad počty migrantů a mohla by být zaplavena během několika měsíců.

Nicméně pokud ty pakty nakonec přijaty nebudou, pak je zapotřebí okamžitě zakázat jakoukoliv muslimskou imigraci, včetně trvalých pobytů, a zavést hraniční kontroly, aby se k nám nemohli přesouvat muslimští žadatelé o azyl v Německu a jinde. Vedle toho je samozřejmě zapotřebí přijmout opatření ke zvýšení porodnosti v normálních českých rodinách.

…je zapotřebí okamžitě zakázat jakoukoliv muslimskou imigraci, včetně trvalých pobytů, a zavést hraniční kontroly, aby se k nám nemohli přesouvat muslimští žadatelé o azyl v Německu a jinde.

Ale to všechno lidé vědí. Otázka je, jak to prosadit proti vůli politické třídy.

Řadový občan považuje chování evropských elit k imigraci za nelogické. Mohl byste je vysvětlit z pozice teorie o nové aristokracii popsané ve vaši knize Prolomení hradeb.

Snažím se ukázat, že dnešní vládnoucí třída je velmi podobná královským dvořanům na dvorech posledních francouzských králů. Hlavním rozdílem je vlastně to, že místo napudrovaných bílých paruk nosí značkové obleky a že vše probíhá ve sklobetonových centrálách.

Udržet si postavení v takové společnosti je nesmírně obtížné. Neustále musíte intrikovat, neustále sledovat, kdo je zrovna vlivný a kdo nikoliv, s kým se přátelit a s kým ne, jaké názory jsou zrovna v módě. Musíte na to soustředit všechnu svou mozkovou kapacitu, jinak neobstojíte.

K tomu jsou lidé dlouhodobě cvičeni a fakticky vybírání už od dětství. Pokud se do vrcholných pozic dostane někdo přímý a odvážný se schopností prosazovat vlastní názor, ostatní ho rychle „vyštípou“.

A takoví lidé mají hájit Evropu ve válce civilizací. To je zcela absurdní. Ti lidé nemají schopnost zamyslet se nad tím, co se děje. V jejich hlavách jsou úplně jiné otázky: Sluší mi to? Co o mně napíšou média? Myslím si přesně to, co se ode mě chce, abych si myslel? Jaké dopad to bude mít na můj rozpočet? K tomu byli celý život vedeni.

Pokud se do vrcholných pozic dostane někdo přímý a odvážný se schopností prosazovat vlastní názor, ostatní ho rychle „vyštípou“. A takoví lidé mají hájit Evropu ve válce civilizací.

Řada lidí se domnívá, že masová imigrace do Evropy z islámských a afrických zemí je výsledkem něčího úmyslu.

Ano, hovoří se o 12 nejvlivnějších rodinách, klubu Bildenberg a podobně. Já se ale snažím ukázat, že ve skutečnosti je problém mnohem širší. Tvrdím, že neexistuje žádné jedno centrum, po jehož zničení by elity přestaly prosazovat sebevražednou politiku. Jejich chování přímo vyplývá ze způsobu, jak si udržují svou moc a jak fungují jako sociální skupina. Nátlakové skupiny řízené Georgem Sorosem a jemu podobnými situaci dramaticky zhoršují, ale zdaleka nepředstavují jedinou příčinu.

Jak se díváte na poslední vyjádření dalajlámy?

Zdá se mi, že dalajláma je ve složité situaci. Je finančně závislý na neomarxistických nadacích, neziskovkách a byrokratických aparátech, ale na druhé straně je buddhista a buddhisté mají mnohem lepší historickou paměť.

Muslimové jsou totiž ochotni trpět křesťany a židy v postavení bezprávných otroků, ale ateisty, budhisty, hinduisty atd. vyvražďují jako zvířata. V minulosti tak byly vyhlazeny celé buddhistické národy a ti lidé dnes vědí, jak obrovské nebezpečí pro ně islám představuje. To jsme viděli třeba loni v Barmě, kdy buddhističtí mniši reagovali na vlnu islámského násilí okamžitou odvetou.

Nátlakové skupiny řízené Georgem Sorosem a jemu podobnými situaci dramaticky zhoršují, ale zdaleka nepředstavují jedinou příčinu.

Je to obrovský rozdíl proti Evropanům, kteří historickou paměť prakticky ztratili. Nevědí už, že veškerá naše historie vztahu s islámem spočívala v tom, že Evropané byli přepadáni, zabíjeni, kastrováni, odvlékáni do otroctví. Téměř celé naše dějiny jsme byli ti slabší, kdo se jen s námahou a obrovským štěstím ubránil úplnému vyhlazení muslimy. Dnes je téměř zakázáno o tom mluvit. Naopak je šířena propaganda o „náboženství míru“ nebo dokonce o tom, že Evropané byli agresory. Buddhisté paměť neztratili, neztratil ji ani dalajláma.

Co by se muselo stát, aby se začaly snižovat počty úředníků v České republice

Počty úředníků se nesníží, dokud bude významná část ekonomiky v zahraničním vlastnictví. Když korporace nechce, aby jí konkuroval malý podnik, prosadí složitější pravidla, víc kontrol a víc papírování. Korporace má na to specializované útvary, ale pro malý podnik je to zničující.

Korporace proto podporují neziskovky a další nátlakové skupiny, které pak prostřednictvím médií i přímého ovlivňování úřadů prosadí další a další regulace. Úředníci jim samozřejmě vyhoví velmi rádi, protože to pro ně znamená posílení pravomocí a rozpočtů. Ostatně, často je tomu tak, že manžel pracuje na ministerstvu a manželka v neziskovce nebo korporaci (či naopak).

Dokud bude trvat tato mocenská a ekonomická situace, není žádné naděje na snižování počtu úředníků. Výroky politiků o omezování byrokracie jsou jen pokrytecké řeči pro získání poslaneckých a jiných postů. Ve skutečnosti všichni ví, že nedokážou snížit ani byrokratické zatížení obyvatel ani počty úředníků.

Korporace proto podporují neziskovky a další nátlakové skupiny, které pak prostřednictvím médií i přímého ovlivňování úřadů prosadí další a další regulace. Úředníci jim samozřejmě vyhoví velmi rádi…

Myslíte, že po volbách do EU dojde k posílení  protiimigračních sil nebo to nikoho nezajímá?

Výzkumy veřejného mínění ukazují, že třeba pro obyvatele Velké Británie je už téměř 50 let migrace politickou prioritou číslo jedna. V dalších zemích je to podobné. Nejde tedy o to, že by lidé nechtěli volit antiimigrační strany, ale že po celé roky chyběly solidní strany s antiimigračním programem. A když se někdo objevil, všichni ostatní se proti němu okamžitě spojili, zabránili mu v přístupu do médií, odřízli jej od peněz, začali o něm šířit děsivé pomluvy a často na něj nasadili i tajnou policii, prosadili do strany provokatéry, prostě jej zničili. Migrace jako politické téma lidi zajímá a zajímala už dlouho.

Mění se vlastně jen to, že v posledních letech se už nedaří potlačovat antiimigrační politické síly. V posledních pěti letech tomu bylo tak, že v každých volbách v každé evropské zemi výrazně posílily. Ten trend bude pokračovat, ale nevěřím, že by už nejbližší eurovolby přinesly radikální změnu, a to proto, že klíčová masa poslanců je volena v Německu a Francii, kde dosud elity mají situaci pevně v rukou.

Je to dáno tím, že přibývá non-go zón a celkově situací, kdy lidé mají přímou zkušenost s následky migrace?

To je jen menší důvod. Hlavně jde o to, že již zmíněná „nová aristokracie“ ztrácí schopnost likvidovat potenciální protivníky. Byrokracie se stává příliš byrokratickou a neschopnou i uvnitř, roli hraje i rostoucí rivalita uvnitř vládnoucí vrstvy.

Ve zkrácené podobě bylo publikováno v Jesenickém týdeníku.